Inbjudan till Un/Making Soil Communities

Har du förslag på mark som behöver omsorg – en trädgård, en skogsdunge, en park, ett svampställe, en fotbollsplan, en allmänning, en stig?

Som Linnés odisciplinerade döttrar undersöker vi natur-kulturförhållanden i landskap präglade av industriella efterdyningar. Vill du vara med så kommer vi och besöker dig. Vi har med oss en samling fröer ur vilka relationer kan uppstå och försvinna. De är utvalda för att de kan rena jord och mark. Beroende på var de får växa och hur de tas hand om så kan de dessutom göra annat. 

Välj en plats och ett frö.  

Vad skulle du vilja att ditt frö kunde göra och ogöra?

Vi är designforskare som i The Un/Making Studio jobbar i samarbeten med spänningen mellan att göra och ogöra praktiker, material, leverne, relationer, estetiker, drömmar och utopier.

Kontakta oss om du är i Småland i oktober 2018 och vill vara med:

Kristina Lindström
Telefonnummer: 0706 874832
Email: kristina.lindstrom@mau.se 

Åsa Ståhl
Telefonnummer: 0702 562835
Email: asa.stahl@lnu.se

Un/Making Soil Communities kommer ställas ut på Växjö konsthall i utställningen Multispecies storytelling. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet. 

 


Invitation to Un/Making Soil Communities

What land is in use of care – a garden, a grove, a mushroom area, a park, a football field, a commons, a path?

As the unfaithful daughters of Linnaeus, we are researching nature-culture relations in landscapes characterized by industrial aftermath. If you want to join, we will come and for a visit. We bring a collection of seeds from which relationships can be made and unmade. The seeds are chosen because of their capability to remediate soil and land. Depending on where they grow and how they are taken care of, they can do more than that.

Pick a place and a seed.

What would you like your seed to un/make?

We are design researchers who work with tensions between making and unmaking practices, materials, ways of life, relations, aesthetics, dreams and utopias.

Contact us if you are in Småland during October 2018 and want to participate.

Kristina Lindström
Telephone: 0706 874832
Email: kristina.lindstrom@mau.se

Åsa Ståhl
Telephone: 0702 562835
Email: asa.stahl@lnu.se

Un/Making Soil Communities will be featured in the exhibition Multispecies Storytelling at Växjö Konsthall. The project is financed by the Swedish Research Council.